Uw mening over onze dienstverlening

Wij willen onze dienstverlening optimaliseren. Wij willen zo goed mogelijk ons werk verrichten tot tevredenheid van onze cliënten. Daarvoor kunnen wij de visie van onze cliënten over hoe wij ons werk hebben verricht, heel goed gebruiken. Daarom doen wij in vrijwel iedere zaak een klanttevredenheidsonderzoek. Dat kan schriftelijk gebeuren maar het kan ook mondeling gebeuren, tijdens het laatste persoonlijke contact op het kantoor.

Mocht u op eigen initiatief uw mening willen geven dan staan wij daar ook voor open.

Het kan zijn dat u niet of niet geheel tevreden bent over de wijze waarop uw zaak wordt behandeld door mr. Erik.

Natuurlijk kunt u uw mening geven rechtstreeks aan hem.

In voorkomende gevallen kan het zijn dat u dat liever niet rechtstreeks doet.
Een klacht over mr. Erik wordt behandeld door mr. P.C. van Houten en/of mw. mr. H. Bulut.
Een klacht kan worden ingediend per brief of e-mail.

De contactgegevens van mr. van Houten zijn als volgt:
Postbus 1185, 3300 BD Dordrecht
Tel.: 078 639 55 55
e-mail: houten@vhpa.nl

De contactgegevens van mw. mr. Bulut zijn als volgt:
Koninginnegracht 53, 2514 AE Den Haag
Tel.: 070 369 50 36
e-mail: info@atslaw.nl

De advocaat bij wie wordt geklaagd, hierna te noemen “klachtbehandelaar”, stuurt de klager een ontvangstbevestiging van de klacht. De klachtbehandelaar zal binnen één maand na ontvangst van de klacht de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk en met redenen omkleed in kennis stellen van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

De klachtbehandelaar zal bij afwijking van de hierboven genoemde termijn, daarvan met redenen omkleed mededeling doen aan klager en degene over wie is geklaagd, onder vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de gegrondheid van de klacht wordt gegeven.

De klager en degene over wie is geklaagd worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de klacht.

De klager is geen vergoeding is verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht .

Als de behandeling van de klacht niet naar uw voldoening is, dan kunt u, als u dat wenst, een tuchtrechtelijke klacht indienen, bij de Haagse Orde van Advocaten.

Op de desbetreffende website kunt u vinden hoe u dat moet doen.