Privacy Statement

Verklaring persoonsgegevens

Binnen Erik Advocatuur is mr M. Erik verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens wordt niet verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Erik Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Erik Advocatuur verwerkt

Persoonsgegevens, waaronder door cliënten verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens, worden verwerkt:

  1. om de met cliënt gesloten overeenkomst van opdracht uit te voeren;
  2. om te voldoen aan verplichtingen op grond van de Wet op de Rechtsbijstand en de Advocatenwet en op die wetten gebaseerde regelgeving;
  3. om een rechtsvordering ten behoeve van cliënt in te stellen, uit te oefenen of te onderbouwen;
  4. in verband met gerechtvaardigde belangen van mr M. Erik

Zonder de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens kan de met cliënt gesloten overeenkomst van opdracht niet worden uitgeoefend, kan een rechtsvordering niet worden ingesteld, uitgeoefend of onderbouwd. Zonder de verstrekte (bijzondere) persoonsgegevens kan geen beroep worden gedaan op gefinancierde rechtsbijstand.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de wederpartij zoals bijvoorbeeld de Raad voor Rechtsbijstand, de Raad voor de Kinderbescherming, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, met een instantie zoals bijvoorbeeld de rechtbank of de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State en/of met een derde zoals bijvoorbeeld een medische hulpverlener of een waarnemer.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met de Raad voor de Rechtsbijstand. Volgens de Raad voor de Rechtsbijstand is het delen van persoonsgegevens nodig om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand en/of de vaststelling van de vergoeding voor de verleende rechtsbijstand.

Indien en voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door derden gebeurt dat onder verantwoordelijkheid van mr M. Erik in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derde landen om aldaar te worden verwerkt indien die verwerking plaatsvindt in overeenstemming met Europese regelgeving.

Erik Advocatuur maakt gebruik van G-Suite, het kantoorpakket van Google. G-Suite voldoet aan de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming.

Documenten waarin persoonsgegevens zijn opgenomen worden vernietigd in het eenentwintigste jaar na beëindiging van de zaak. Overige persoonsgegevens worden vernietigd in het zesentwintigste jaar na beëindiging van de zaak.

Cliënten en andere relaties kunnen mr M. Erik verzoeken om inzage, verbetering of verwijderen van persoonsgegevens. Cliënten en andere relaties kunnen mr M. Erik ook verzoeken om verwerking van persoonsgegevens te beperken of persoonsgegevens over te dragen aan een ander.

Indien en voor zover de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op (uitdrukkelijke) toestemming kan deze toestemming te allen tijde worden ingetrokken.

Over het niet nakomen van verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan worden geklaagd bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Erik Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement, kunt u contact opnemen met mr M. Erik.

Deze verklaring is op 24 februari 2020 vastgesteld.