Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor dienstverlening van Erik Advocatuur

I.Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.Erik Advocatuur: De advocaat, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk of op basis van een arbeids-, uitzend-, of volontair-overeenkomst aan het kantoor verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen.

b.Cliënt: de contractspartij van Erik Advocatuur

c.Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) – exclusief verschotten en kantoorkosten als in sub e. en f. bedoeld – die Erik Advocatuur voor uitvoering van de overeenkomst met cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

d.Verschotten: de kosten die Erik Advocatuur in het belang van de uitvoering van de overeenkomst maakt.

e.Kantoorkosten: de vaste opslag van 5% op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II.Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Erik Advocatuur worden gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

III.Overeenkomst van opdracht

a.Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Erik Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Erik Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten en medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

b.De cliënt stemt ermee in, dat Erik Advocatuur de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

IV.Declaratie

a.Voor de uitvoering van een overeenkomst is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij anders geldt.

b.Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

c.Erik Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

d.In zaken doe worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeschikking voor rekening van de cliënt komen.

V.Betaling

a.Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Erik Advocatuur of de betreffende daarmee gelieerde stichtingen derdengelden, gestelde bank- of girorekeningen, dan wel betaling in contanten (tot op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt.

b.Betaling van declaraties van Erik Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is cliënt aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW alsmede voor alle door Erik Advocatuur in verband met deinvordering gemaakte kosten.

VI. Aansprakelijkheid

a.De aansprakelijkheid van Erik Advocatuur jegens cliënten en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerder met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij het secretariaat van Erik Advocatuur te Den Haag en kan eerst na een afspraak te maken worden ingezien.

b.Bij het inschakelen van derden door Erik Advocatuur zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

c.De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden voor zover het gestelde onder b. geen stand kan houden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

d.De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van het kantoor en/of haar leidinggevenden.

VII.Gefinancierde rechtshulp door de Raad voor de Rechtsbijstand

a.Bij het verlenen van een opdracht verplicht cliënt zich om, indien aanspraak wordt gemaakt op gefinancierde rechtshulp, bsn-nummers op te geven voorafgaande aan de te verlenen rechtsbijstand en alle overige benodigde informatie daarvoor.  De cliënt draagt tevens zelf zorg voor afgifte van een diagnosedocument door het Juridisch Loket.

b.Voor alle werkzaamheden, die voorafgaande aan de datum van afgifte van een toevoeging worden verricht, is door de cliënt een voorschot verschuldigd. Het verlopen van termijnen komt voor rekening en risico van cliënt, indien door cliënt niet tijdig hetzij voornoemd voorschot hetzij – na afgifte van de toevoeging – de opgelegde eigen bijdrage en de verschotten (zoals o.a. griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels) zijn voldaan.

c.Alle te verrichten werkzaamheden komen voor rekening van cliënt tot het moment, waarop de Raad voor de Rechtsbijstand een onvoorwaardelijke toevoeging zal hebben afgegeven. In dat geval komen de werkzaamheden voor rekening van cliënt tot de datum van ingang van de toevoeging.

d.Aan het einde van de zaak onderzoekt de Raad voor de Rechtsbijstand of aan u krachtens een gerechtelijke uitspraak een vergoeding is toegewezen waarmee u de kosten van de advocaat zelf kunt betalen. Dat is het geval als het toegewezen bedrag aan u meer bedraagt dan de helft van het voor u geldende heffingsvrije vermogen. In dat geval kan de toevoeging worden ingetrokken door de Raad voor de Rechtsbijstand en moet u de kosten van uw advocaat alsnog zelf voldoen. (resultaatsbeoordeling).

VIII.Geschillen

De rechtsverhouding tussen Erik Advocatuur en cliënt, alsmede degenen die van haar diensten gebruikmaken, is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Den Haag is bevoegd om te oordelen over geschillen tussen Erik Advocatuur en de cliënt, één en ander voor zover enige dwingend rechtelijke bepaling geen andere bevoegde (rechterlijke) instantie aanwijst.

IX. Bewaartermijn

Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard in ons archief, waarna het zal worden vernietigd.

X. Privacy Statement

Het privacy statement is van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht. Het privacy statement kan worden geraadpleegd op de website van Erik Advocatuur.